Female Kids


female Grey Kindergarten Rooster
Jia Chengyi Yuan CHN

female Grey Kindergarten Feather
Lin Yangyu Feng Xi CHN
Lin Jinyi Granola China Team CHN

female White Youth Feather
Xie Zhi Wen Kof Gym TAI
Cai Hanlin Over Limit Jiu Jitsu China CHN
Chen Yixuan Over Limit Jiu Jitsu China CHN

female Grey Pre Teen Middle
Wei Qingyang Alfa Fight Team CHN
Liang Xinyue Granola China Team CHN