Sjjjf 5th All Japan Jiu Jitsu Championship 2022 Male White Adult Light 5 Mins ~76.0kg 6 1 / 3 Division Max Weight Time Competitors Brackets JPN Kato Hiro Cave Bjj JPN Saito Yusuke Rb Academy Fight 49 Mat 1 17 Jul 14:18PM Sato Kosei Oota Dojo Ito Koshiro Grabaka Jiu-jitsu Club .. JPN JPN Fight 50 Mat 1 17 Jul 14:24PM JPN Tateyama Kensei Isshin Jiu Jitsu Academy Oomori Taiga Urushi Dojo JPN Tateyama Kensei Isshin Jiu Jitsu Academy JPN Fight 55 Mat 1 17 Jul 14:54PM Oomori Taiga Urushi Dojo JPN Fight 56 Mat 1 17 Jul 15:00PM Fight 59 Mat 1 17 Jul 15:18PM
Sjjjf 5th All Japan Jiu Jitsu Championship 2022 Male White Adult Light 5 Mins ~76.0kg 6 2 / 3 Division Max Weight Time Competitors Brackets JPN Satou Kouki Tateyama Top Team JPN Mizutani Yusuke Taisho Jiu Jitsu Academy Fight 51 Mat 1 17 Jul 14:30PM Ming Zu Soujiukai Sendai Hayami Kazuyoshi Shrapnel Jiu-jitsu Acad.. JPN JPN Fight 52 Mat 1 17 Jul 14:36PM JPN Kakizawa Rikuhito Tri-force Higashi Nakano Matsumoto Keigo Cave Bjj JPN Kakizawa Rikuhito Tri-force Higashi Nakano JPN Fight 57 Mat 1 17 Jul 15:06PM Matsumoto Keigo Cave Bjj JPN Fight 58 Mat 1 17 Jul 15:12PM Fight 60 Mat 1 17 Jul 15:24PM
Sjjjf 5th All Japan Jiu Jitsu Championship 2022 Male White Adult Light 5 Mins ~76.0kg 4 3 / 3 Division Max Weight Time Competitors Brackets Final Third Place Fight 63 Mat 1 17 Jul 15:43PM Fight 64 Mat 1 17 Jul 15:49PM